Ромашківська ЗОШ І-ІІІ ступенівПонеділок, 24.09.2018, 05:50

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту


DilovaMova.com
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні посиланняI. Основнi завдання i напрямки роботи шкiльної бiблiотеки

Бiблiотека Ромашківської ЗОШ I-III ступенiв основною метою має забезпечення iнформацiєю навчально-виховного процесу.

Виходячи iз основних завдань державної програми "Освiта", Закону України "Про загальну середню освiту", Концепцiї нацiональної програми iнформатизацiї України, Концепцiї iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, Закону України "Про нацiональну програму iнформатизацiї",положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад, Нацiональної доктрини розвитку освiти України в 21 сторiччi, Конституцiї України, Концепцiї Державної цiльової програми пiдтримки та розвитку читання на перiод до 2020 року у 2017-2018 навчальному роцi перед бiблiотекою школи постають такi задачi :

 • Створення умов для розвитку iнтелектуального потенцiалу нацiї,зокрема шляхом пiдвищення читацької активностi,рiвня культурної компетентностi та зацiкавленостi учнiв у користуваннi друкованою книгою як джерелом iнформацiї;
 • Виховання в учнiв поваги до державних символiв України, Конституцiї України, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;
 • Пошук нових форм роботи з виховання в учнiв загальнолюдських цiнностей, гуманiзму, милосердя, духовностi, естетичної, трудової, економiчної культури,здорового способу життя;
 • Використання рiзноманiтних форм i методiв краєзнавчої роботи.  Виховання любовi до рiдного краю, пробудження iнтересу до iсторiї та сучасних проблем Київщини ;
 • Iнформацiйне обслуговування педагогiв, спрямоване на пiдвищення їх методичної та педагогiчної майстерностi;
 • Своєчасне забезпечення учнiв та педагогiв навчальною, художньою та методичною лiтературою;
 • Подальший розвиток iнформативної функцiї бiблiотеки як iнформативно-культурного центру загальноосвiтнього навчального закладу.

II. Дiяльнiсть шкiльної бiблiотеки щодо сприяння гуманiзацiї, гуманiтаризацiї навчально-виховного процессу та духовного становлення школяра

1. Робота з читачами щодо формування i задоволення їх читацьких потреб

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Оформлення картотеки читацьких формулярiв у зв'язку з переформуванням класiв

Початок навчальн. року

Бiблiотекар

1.2

Органiзацiя екскурсiй до бiблiотеки для першокласникiв, ознайомлення з "Правилами користування бiблiотекою та книгою".

Вересень

Бiблiотекар, вчителi 1-х класiв

1.3

Вивчення читацьких iнтересiв, динамiки читання школярiв.

Згідно плану

Бiблiотекар

 

2. Iндивiдуальна робота з читачами

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Проведення рекомендацiйних бесiд з учнями пiд час видачi лiтератури.

Згідно плану

Бiблiотекар

2.2

Консультацiї щодо вибору лiтератури бiля книжкових полиць.

Згідно плану

Бiблiотекар

2.3

Бесiди про прочитану книгу.

Згідно плану

Бiблiотекар

 

3. Взаємодiя бiблiотеки з педпрацiвниками

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Забезпечення навчального процесу робочими навчальними планами, програмами, пiдручниками, навчально-методичною лiтературою

Серпень, вересень

Бiблiотекар

3.2

 

 

Своєчасне iнформування вчителiв про новинки лiтератури, що надiйшли до бiблiотеки:

 • Iнформацiя про надходження нових пiдручникiв, програмної лiтератури, методичної лiтератури та лiтератури з позакласного читання;
 • Проведення "Днiв iнформацiї" для вчителiв.

Згідно плану


Згідно плану1 раз у квартал

Бiблiотекар

3.3

Спiльна робота бiблiотеки школи та педагогiчного колективу щодо збереження фонду пiдручникiв

 • Органiзацiя  видачі та  прийому пiдручникiв;
 • Робота з лiквiдацiї заборгованостi пiдручникiв;
 • Проведення бесiд з учнями, батьками по збереженню пiдручникiв;
 • Перевiрка стану пiдручникiв

Вересень, травень


 

Травень
Протягом року
Квiтень
 

 

Протягом року

Бiблiотекар, класнi керiвники

3.4

Проведення разом з учителями заходiв щодо популяризацiї книги та читання.

Згідно плану

Бiблiотекар

3.5

Допомога вчителям у пiдборi лiтератури для проведення вiдкритих урокiв, класних годин та iнших заходiв.

Протягом року

Бiблiотекар

3.6

Органiзацiя книжкових виставок, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу.

Згідно плану

Бiблiотекар

 

4. Масова робота з популяризацiї лiтератури

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

4.1

Екскурсiя по бiблiотецi для учнiв початкових класiв.

Вересень

Бiблiотекар, вчителi

4.2

Вiкторина "Чарiвна осiнь в поезiї"

30.10.2017р

Бiблiотекар , вчителi лiтератури

4.3

Масовий захід « День підручника в школі»

28.01.2017р.

Бiблiотекар, вчителi

 

Книжковi виставки:

4.4

«Освітяни Київщини – учасники ВВ війни»

Листопад

Бібліотекар

4.5

День соборності України

22 січня

Бібліотекар

 4.6

Мiжнародний день рiдної мови

21лютого

Бiблiотекар

4.7

День пам’яті великого Кобзаря

Березень

Бібліотекар

 4.8

Всесвiтній день поезiї

21березня

Бiблiотекар

 4.9

Мiжнародний день театру

27 березня

Бiблiотекар

 4.10

 День Чорнобильської трагедiї

26 квiтня

Бiблiотекар

 4.11

 День Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi

9 травня

Бiблiотекар

 4.12

 День слов'янської писемностi та культури

24 травня

Бiблiотекар

 4.13

Книжковi виставки до пам'ятних дат

 • Всесвiтнiй день миру.День знань.
 • День партизанської слави
 • День українського козацтва
 • День пам'ятi жертв Голодомору та полiтичних репресiй.
 • День вшанування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильскiй АЕС
 • Мiжнародний день рiдної мови
 • Мiжнародний жiночий день
 • Всесвiтнiй день авiацiї i космонавтики
 • Днi пам'ятi та примирення, присвяченi пам'ятi жертв Другої свiтової вiйни
 • Мiжнародний день захисту дiтей

01.09.2017

22.09.2017    

14.10.2017 

24.11.2017

14.12.2017

21.02.2018

08.03.2018    

12.04.2018

08-09.05.2018

01.06.2017

Бiблiотекар

 

 

 

III. Iнформацiйна та довiдково-бiблiографiчна робота

1. Iнформацiйно-бiблiографiчна дiяльнiсть бiблiотеки

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Розробка заходiв щодо ефективного використання iнформацiйного потенцiалу в роботi бiблiотеки.

Жовтень

Бiблiотекар

1.2

Впорядкування iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Бiблiотекар

1.3

Вивчення iнформацiйних потреб дiтей, вчителiв за допомогою опитувань читачiв.

Систематично

Бiблiотекар

1.4

Iндивiдуальне, групове та масове iнформування.

Систематично

Бiблiотекар

1.5

Проведення бiблiографiчних оглядiв книг та перiодичних видань.

1 раз у квартал

Бiблiотекар

 

2. Популяризацiя бiблiотечно-бiблiографiчних знань

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Пiдготовка i проведення разом з класними керiвниками бiблiотечно-бiблiографiчних занять за тематикою:

 • Ваше перше знайомство з бiблiо- текою (1 кл.);
 • Автори та iлюстратори дитячих книг (3-5 кл.);
 • Енциклопедiї, словники, довiдники (5-6 кл.);
 • Довiдковий апарат бiблiотеки (7-8 кл.);
 • Культура читання, вмiння вибирати лiтературу

 

Вересень
Листопад
Грудень
Лютий
Квiтень

Бiблiотекар

 

3. Краєзнавча робота

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Виставка "Мандрiвка по Рокитнянщині"

Лютий

Бiблiотекар

 

4. Довiдково-бiблiографiчне обслуговування

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

4.1

Довiдково-бiблiографiчне обслуговування учнiв, вчителiв

Згідно плану

Бiблiотекар

4.2

Бiблiографiчнi довiдки: тематичнi, адреснi, уточнюючi.

Згідно плану

Бiблiотекар

4.3

Бiблiографiчнi консультацiї.

Згідно плану

Бiблiотекар

 

IV. Формування бiблiотечного фонду

1. Комплектування. Органiзацiя фонду. Розстановка. Списання.

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Забезпечення бiблiотеки довiдковою, методичною, навчальною лiтера-турою

Протягом року

Бiблiотекар

1.2

Облiк бiблiотечного фонду (сумарний та iндивiдуальний), технiчна обробка, розмiщення всiх видiв видань.

Протягом року

Бiблiотекар

1.3

Проведення роботи по звiльненню фонду вiд застарiлої та зношеної лiтератури.

Протягом року

Бiблiотекар

1.4

Оформлення щорiчної передплати на перiодичнi видання.

1 раз у пiврiччя

Бiблiотекар

1.5

Проведення акцiї "Подаруй книгу бiблiотецi школи!"

Жовтень

Бiблiотекар

1.6

Вивчення складу та використання конкретних роздiлiв бiблiотечного фонду з метою його якiсного полiпшення, усунення недолiкiв.

Згідно плану

Бiблiотекар

 

 

2. Збереження книжкового фонду

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

2.1

Ремонт лiтератури.

Постiйно

Бiблiотекар

2.2

Забезпечення найбiльш сприятливого режиму зберiгання книжкового фонду.

Постiйно

Бiблiотекар

2.3

Обезпилювання книжкового фонду, санiтарнi днi.

Остання п’ятниця місяця

Бiблiотекар

2.4

Лiквiдацiя читацької заборгованостi.

Постiйно

Бiблiотекар

2.5

Виховання бережливого ставлення до книги

Постiйно

Бiблiотекар

 

3. Робота з фондом пiдручникiв

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

3.1

Здiйснення дiйових заходiв щодо забезпечення учнiв необхiдними пiдручниками, зошитами.

Серпень, вересень

Бiблiотекар

3.2

Комплектування, доукомплектування фонду пiдручникiв.

Постiйно

Бiблiотекар

3.3

Ведення "Книги сумарного облiку бiблiотечного фонду пiдручникiв", пiдведення пiдсумкiв прибуття i вибуття пiдручникiв.

Постiйно

Бiблiотекар

3.4

Органiзацiя видачi пiдручникiв учителям початкових класiв та учням 1-11 класiв

Вересень

Бiблiотекар

3.5

Здiйснення заходiв щодо збирання пiдручникiв наприкiнцi навчального року, складання графiку здачi пiдручникiв.

Травень

Бiблiотекар

3.7

Списання пiдручникiв, непридатних для використання

Систематично

Бiблiотекар

 

V. Пiдвищення квалiфiкацiї. Органiзацiйно-методична  робота

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Робота над методичною темою "Шкiльна бiблiотека як iнформацiйний центр. Її роль у вихованнi iнформацiйної культури учнiв".

Постiйно

Бiблiотекар

1.2

Оперативне ведення бiблiотечної документацiї

Постiйно

Бiблiотекар

1.3

Прийняття участi у семiнарах та практикумах, якi проводить РМК

Постiйно

Бiблiотекар

1.4

Обмiн досвiдом з найбiльш досвiдченими колегами

Постiйно

Бiблiотекар

1.5

Здiйснення спiвпрацi з сільською бiблiотекою

Постiйно

Бiблiотекар

 

VI. Робота з активом та батьками

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Залучення учнiв-активистiв для допомоги в роботi бiблiотеки: технiчна обробка лiтератури, ремонт книг, штемпелювання та розстановка книг.

Протягом року

Бiблiотекар

 

 

VII. Органiзацiя матерiальної бази бiблiотеки

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Придбання бiблiотечної технiки: каталожних та полiчних роздiлителiв, каталожних карток та iншого.

За необхiднiстю

Бiблiотекар

1.2

Художнє оформлення бiблiотеки

Постiйно

Бiблiотекар

 

VIII. Робота над веб-сторiнкою шкiльної бiблiотеки на сайтi школи

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Розмiщення у роздiлi "Шкiльна бiблiотека" на сайтi школи корисних посилань, iнформацiйних матерiалiв за тематичними добiрками.

Протягом року

Бiблiотекар

 

X. Робота по пiдготовцi до святкування ювiлею школи

Змiст роботи

Час провед.

Вiдповiдальн.

1.1

Художнє оформлення бiблiотеки до святкування ювiлею школи

Вересень

Бiблiотекар

 

 

Увійти на сайт

Гаряча лінія


Захист прав дитини


Сайти шкіл району