Ромашківський КЗЗСОСубота, 15.08.2020, 07:49

Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
Меню сайту


DilovaMova.com
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Корисні посиланняКонцепція розвитку Ромашківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Освіта сьогодні перебуває під глибоким впливом змін в сучасному суспільстві. Так, протягом останніх десятиліть в багатьох країнах світу та в Україні відбувалась зміна суспільної парадигми - від технократичної до індустріальної, від індустріальної до інформаційної. На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства, як глобалізація, демократизація, розпад союзу країн ядерного блоку, створення єдиного інформаційного простору тощо. Ці зміни відбулись такими темпами, що привели до потреби негайного перегляду та реформування освіти на всіх рівнях, оскільки існуючі системи не повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації.

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей в цьому суспільстві. Саме тому важливим сьогодні є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя.

Які ж очікування стоять сьогодні перед українською школою? Завдання, що проголошені в стратегічному документі освіти – Національній доктрині розвитку освіти, спрямовані на перехід системи освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність в європейському та світовому освітньому просторі, формуванні покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним до навчання впродовж життя. Такі позиції потребують від сьогоднішньої школи особливих підходів до оновлення змісту освіти та до застосування нових педагогічних підходів до навчання, впровадження інформаційних технологій, які модернізують процеси в будь-якій галузі суспільства. Очевидно, що освіта потребує збалансування всіх чинників.

Метою шкільної освіти є:

 • Розвиток та виховання людини здатної впливати на особистісну освітню траєкторію, при цьому порівнювати її із національними та загальнолюдськими досягненнями.

При цьому завданнями школи є також:

 • Створення умов для професійного розвитку вчителів, підвищення кваліфікації, підвищення рівня професійної компетентності вчителя.

Важливою є також роль школи в умовах функціонування освітнього округу, школа повинна бути гармонійною ланкою системи співпраці та навчання шкіл в освітньому окрузі.

Зміст діяльності

 (основні напрямки розвитку школи)

Головна мета, завдання й принципи діяльності школи зумовлюють необ­хідність модернізації змісту, методів і форм навчально-виховного процесу.

За своїм змістом і формами освіта й виховання в ньому має бути дже­релом формування національної самосвідомості. Вони розвиваються на основі української мови, історії, культури та звичаїв із використан­ням педагогічних традицій і духовних досягнень свого народу, кращих здобутків інших народів світу.

 Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

Школа працює відповідно до плану роботи закладу.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.

Індивідуалізація і диференціація навчання в школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин навчального плану.

Відповідно до нього педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України, науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи й засоби навчання.

В основу змісту діяльності школи покладено систему наук, які дозволяють формувати в учнів сприймання світу як єдиного цілого, роз­кривати роль кожної науки в розвитку світової культури й суспільства.

Організація навчально-виховного процесу школи базується на основі науково обгрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, методів, форм і засобів навчання й виховання.

Поряд із традиційними застосовуються елементи інноваційних технологій на­вчання, які роблять урок цікавим, змістовним, творчим, розвивальним, ведеться самостійна робота учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова, науково-дослідницька діяльність.

Важливим складником змісту освіти мають стати новітні інформа­ційні технології навчання, які б забезпечили поряд із комп'ютерною грамотністю високу інформаційну культуру людини в сучасному суспільстві.

Школа через науково-методичну раду закладу визначає і впроваджує варіативний компонент освіти, враховуючи допрофільну та профільну підготовку учнів відповідно до напрямків роботи школи, а педагоги обирають ефективні форми й методи навчання та виховання, а також визначають зміст освіти від­повідно до чинних варіантів програм.

    Під час реалізації науково-методичної проблеми педагогічний колектив школи ставить перед собою такі завдання:

 • вивчати й використовувати на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду; сприяти розвитку ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;
 • розробити систему заходів, спрямованих на вдосконалення на­вчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня шко­лярів, їхньої вихованості, надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними методиками викладання й виховання;
 • спираючись на досягнення передової вітчизняної та світової педа­гогіки, психології та конкретних методик, створити чітку інноваційну систему освіти;
 • розробити систему методів (технологій) викладання навчальних дисциплін, що поєднували б індивідуальний та диференційований підходи до викладання з інтеграцією різноманітних методів і забезпе­чували б глибоке та свідоме засвоєння базових знань із максимальним задоволенням індивідуальних запитів та інтересів особистості з урахуванням її реальних здібностей, нахилів і можливостей;
 • удосконалювати наявні та виробити нові технології проведення уроків, які шляхом поєднання навчальної та стимулювальної функцій створили б умови для оптимізації навчального процесу, підвищення ефективності кожної хвилини уроку;
 • створити систему комплексного забезпечення навчального про­цесу посібниками, дидактичними матеріалами, наочністю;
 • ефективно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології у навчанні та управлінській діяльності.

    Реалізація цих завдань можлива в результаті створення умов для постійного фахового, творчого та професійного зростання всіх педагогічних працівників школи.

    Професія педагога, її націленість у майбутнє вимагають постій­ного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації через різні форми освіти й самоосвіти. На основі індивідуалізації і диференціації, варіативності змісту і форм навчання організація професійного вдоско­налення спрямовується на оптимальне задоволення реальних потреб педагогів та забезпечення високого рівня навчально-виховного процесу.

Принципи діяльності школи

Основними принципами розвитку школи визначено:

 • гуманізацію, що передбачає утвердження людини як найвищої соціальної цінності, розвиток здібностей дітей, учнів і задоволення їхніх освітніх потреб, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінностей;
 • демократизацію, спрямовану на розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства,перерозподіл функцій управління між органами виконавчої влади та місцевого
 • самоврядування, шкільного самоврядування;
 • відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім стандартам з урахуванням місцевих особливостей і потреб;
 • розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідної ідеї освіти, що забезпечує орієнтацію вчителя на особистість учня (активно-діяльнісний характер навчання; єдність мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків учнів; урахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей; забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами діяльності);
 • оздоровча функція освіти, яка є обов'язковою умовою забезпечення та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • партнерство, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма суб'єктами освітнього процесу. На основі партнерства здійснюється підвищення інвестиційної привабливості освіти, розвиток меценатства, інноваційних форм і видів освітньої діяльності;
 • підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання.
 • оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових досліджень.

Основними освітніми завданням розвитку школи є:

 • задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;
 • різнобічний розвиток індивідуальності учня на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;
 • виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;
 • формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;
 •  розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;
 • підтримка обдарованих дітей та молоді;
 • створення умов для професійного самовизначення;
 • створення рівних умов для здобуття якісної конкурентоздатної середньої освіти учнями школи;
 • здійснення допрофільного  та профільного навчання учнів;
 • відродження і вдосконалення національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян України;
 • забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх громадян до здобуття освіти;
 • досягнення якісно нового рівня загальноосвітньої підготовки на основі творчого застосування;
 • передових педагогічних технологій, науково-методичних досягнень, використання досвіду народної педагогіки, врахування регіонального компоненту освіти;
 • створення умов для забезпечення і реалізації конституційних вимог щодо здобуття загальної  середньої освіти;
 • створення системи профілактики і збереження здоров'я дітей;
 • здійснення заходів щодо соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу, в першу чергу дітей пільгових категорій, їх оздоровлення;
 • забезпечення потреб юної особистості у творчій самореалізації через мережу позакласної діяльності та позашкільної освіти;
 • широке застосування інформаційних та комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі.
Увійти на сайт

Гаряча лінія


Захист прав дитини


Сайти шкіл району